iSushi Japanese Restaurant
(150 Ratings )
(303) 747-6776 | 801 Santa Fe Drive Denver, Colorado 80204