Chogajib Korean Restaurant

Chogajib Korean Restaurant

(808) 744-3440