Izakaya Kai Waikiki

Izakaya Kai Waikiki

3.5 Star Rating
(808) 777-6660