Kabuki Sushi Bar & Steak House

Kabuki Sushi Bar & Steak House

(662) 236-7346