Kaimuki Cafe

Kaimuki Cafe

4 Star Rating
(808) 735-7717