Kono's - Waikiki

Kono's - Waikiki

(808) 888-8833