Pham's Rice Bowl

Pham's Rice Bowl

3.5 Star Rating
(612) 870-2622